Απενεργοποίηση του LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)+

Απενεργοποίηση του LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)