Απομακρυσμένη πρόσβαση στην MySQL σε WAMP

 Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στην MySQL σε WAMP δηλαδή να κάνει σύνδεση μια εφαρμογή  από άλλο Η/Υ με αυτόν που τρέχει το WAMP πρέπει να
Πάω στις ρυθμίσεις του Apache στο default path  c:wampbinapacheApache %version%confhttpd.conf και στο σημείο που λέει το παρακάτω προσθέτω τα bold.

<Directory “c:/wamp/www/”>
ExecCGI MultiViews
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ή αν ήθελα από το δίκτυο με ip 192.168.1.x

<Directory “c:/wamp/www/”>
ExecCGI MultiViews
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

Μετά ανοίγω την κονσόλα της MySQL και θα δώσω με την σειρα τις εντολές (βάζοντας το username και το password που χρειάζεται)

use mysql;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to root@’%’ IDENTIFIED BY ‘password’;
flush privileges;

Αν βγάζει
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ”@’localhost’ to database ‘mysql’
τότε δίνω

mysql -u root -p

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?