Προγραμματισμένες εργασίες μόνο από command line. Batch file run on a day of week

Eνα batch file για προγραμματισμένες εργασίες ανά μέρα μόνο από γραμμή εντολών.

Download έτοιμο και εδώ


@echo off
setlocal
for /f “delims=” %%a in (‘wmic path win32_localtime get dayofweek /format:list ‘) do for /f “delims=” %%d in (“%%a”) do set %%d
echo day of the week : %dayofweek%
pause

for /f %%a in (‘date /t’) do set DAY=%%a
if %dayofweek%==1 goto :mon
if %dayofweek%==2 goto :tue
if %dayofweek%==3 goto :wed
if %dayofweek%==4 goto :thu
if %dayofweek%==5 goto :fri
if %dayofweek%==6 goto :sat
if %dayofweek%==7 goto :sun
:mon
:: put your processing here
echo %day% Deutera
pause
exit
:tue
:: put your processing here
echo %day% Triti
pause
exit
:wed
:: put your processing here
echo %day% Tetarti
pause
exit
:thu
:: put your processing here
echo %day% Pempti
pause
exit
:fri
:: put your processing here
echo %day% Paraskeui
pause
exit
:sat
:: put your processing here
echo %day% Savvato
pause
exit
:sun
:: put your processing here
echo %day% Kuriaki
pause
exit
endlocal
echo telos
pause

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?