Βασικό setup για το Firewall του Mikrotik

Βάζω την ip του router πχ 10.1.10.0/24

/ip firewall address-list add address=x.x.x.x/x disabled=no list=support

Θα προσθέσω τις παρακάτω λίστες

/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0/8 comment=”Self-Identification [RFC 3330]” disabled=no list=bogons
add address=10.0.0.0/8 comment=”Private[RFC 1918] – CLASS A # Check if you need this subnet before enable it”
disabled=yes list=bogons

add address=127.0.0.0/16 comment=”Loopback [RFC 3330]” disabled=no list=bogons
add address=169.254.0.0/16 comment=”Link Local [RFC 3330]” disabled=no list=bogons
add address=172.16.0.0/12 comment=”Private[RFC 1918] – CLASS B # Check if you need this subnet before enable it”
disabled=yes list=bogons
add address=192.168.0.0/16 comment=”Private[RFC 1918] – CLASS C # Check if you need this subnet before enable it”
disabled=yes list=bogons
add address=192.0.2.0/24 comment=”Reserved – IANA – TestNet1″ disabled=no list=bogons
add address=192.88.99.0/24 comment=”6to4 Relay Anycast [RFC 3068]” disabled=no list=bogons
add address=198.18.0.0/15 comment=”NIDB Testing” disabled=no list=bogons
add address=198.51.100.0/24 comment=”Reserved – IANA – TestNet2″ disabled=no list=bogons
add address=203.0.113.0/24 comment=”Reserved – IANA – TestNet3″ disabled=no list=bogons
add address=224.0.0.0/4 comment=”MC, Class D, IANA # Check if you need this subnet before enable it”
disabled=yes list=bogons

Επίσης θα προσθέσω και μερικά φίλτρα-κανόνες για προστασία από : SynFlood, ICMP Flood, Port Scan, Email Spam. Στα σχόλια του κάθε κανόνα θα δεις και τι κάνει.

/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list=Syn_Flooder address-list-timeout=30m chain=input
comment=”Add Syn Flood IP to the list” connection-limit=30,32 disabled=no protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=drop chain=input comment=”Drop to syn flood list” disabled=no src-address-list=Syn_Flooder
add action=add-src-to-address-list address-list=Port_Scanner address-list-timeout=1w chain=input comment=”Port Scanner Detect”
disabled=no protocol=tcp psd=21,3s,3,1
add action=drop chain=input comment=”Drop to port scan list” disabled=no src-address-list=Port_Scanner
add action=jump chain=input comment=”Jump for icmp input flow” disabled=no jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=input
comment=”Block all access to the winbox – except to support list # DO NOT ENABLE THIS RULE BEFORE ADD YOUR SUBNET IN THE SUPPORT ADDRESS LIST”
disabled=yes dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=!support
add action=jump chain=forward comment=”Jump for icmp forward flow” disabled=no jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=forward comment=”Drop to bogon list” disabled=no dst-address-list=bogons
add action=add-src-to-address-list address-list=spammers address-list-timeout=3h chain=forward comment=”Add Spammers to the list for 3 hours”
connection-limit=30,32 disabled=no dst-port=25,587 limit=30/1m,0 protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment=”Avoid spammers action” disabled=no dst-port=25,587 protocol=tcp src-address-list=spammers
add action=accept chain=input comment=”Accept DNS – UDP” disabled=no port=53 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=”Accept DNS – TCP” disabled=no port=53 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=”Accept to established connections” connection-state=established
disabled=no
add action=accept chain=input comment=”Accept to related connections” connection-state=related disabled=no
add action=accept chain=input comment=”Full access to SUPPORT address list” disabled=no src-address-list=support
add action=drop chain=input comment=”Drop anything else! # DO NOT ENABLE THIS RULE BEFORE YOU MAKE SURE ABOUT ALL ACCEPT RULES YOU NEED”
disabled=yes
add action=accept chain=ICMP comment=”Echo request – Avoiding Ping Flood” disabled=no icmp-options=8:0 limit=1,5 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=”Echo reply” disabled=no icmp-options=0:0 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=”Time Exceeded” disabled=no icmp-options=11:0 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=”Destination unreachable” disabled=no icmp-options=3:0-1 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=PMTUD disabled=no icmp-options=3:4 protocol=icmp
add action=drop chain=ICMP comment=”Drop to the other ICMPs” disabled=no protocol=icmp
add action=jump chain=output comment=”Jump for icmp output” disabled=no jump-target=ICMP protocol=icmp

 Πηγή : http://wiki.mikrotik.com

Δες και
Download MikroTik software
Manual:TOC
Manual:TOC by Menu
Mikrotik Scripts
Όλες οι αναρτήσεις του karanik.gr για mikrotik

Tags:

Επικοινωνια

Στείλε μου μήνυμα

Sending

©[2017] karanik.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?